تاریخچه

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مأموریت خود را در سال ۱۳۷۰ به عنوان یک مركز پژوهشی شروع كرد. رسیدن به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز بیست‌ ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی كشور و كمک به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و برنامه‌ریزی، راهبرد فناوری، سناریوهای جهانی انرژی، بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح كلان صنعت نفت از اهداف میان‌مدت و بلندمدت موسسه است. بر همین اساس فعالیت‌های موسسه با تصویب هیات امناء آن در چارچوب پژوهشكده‌های زیر انجام می‌شود:

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در حال حاضر به عنوان هاب پژوهش‌های راهبردی وزارت نفت شناخته شده و وظیفه اجرای پروژه های راهبردی را با استفاده از ظرفیت شبکه اندیشگاهی و نخبگانی کشور بر عهده دارد.

50+

پروژه‌ها

70+

جوایز

90+

بررسی ها

ماموریت
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، به عنوان مركز مطالعات راهبردی وزارت نفت در چارچوب  سیاست های كلان حاكم، رسالت توسعه مطالعات و پژوهشهای راهبردی و عملیاتی در حوزه های اقتصاد، مدیریت و  فناوری های انرژی را دارد كه با  ایجاد  شبكه هم افزا و جامع از پژوهشكده ها و كانون های تفكر زیست بوم انرژی، و بكارگیری فناوری های اطلاعاتی و  ارتباطی  و رویكرد نوآوری باز، به ارائه گزارش های تحلیلی مستمر، معتبر و  به موقع و پیشنهاد توصیه های سیاستی در سطوح ملی، منطقه ای  و بین المللی  در جهت بهبود  تصمیم سازی سیاستگذاران و مدیران عالی كشور در محورهای زیر می پردازد: 

 

چشم انداز


موسسه مطالعات بین المللی انرژی در افق «1420»، موسسه ای است سرآمد در ارائه مطالعات راهبردی اقتصاد ، فناوری و مدیریت انرژی که از نظر علمی و تحلیلی در سطح ملی و منطقه ای مرجع بوده و با داشتن سرمایه انسانی شایسته، سازمانی چابک و شبكه ای جامع از اندیشكده ها و كانون های تفكر زیست بوم انرژی،  به  مدیران ارشد نظام در تصمیم سازی و سیاستگذاری راهبردی بخش  انرژی كمک می نماید.

اهداف