اروپا چگونه وابستگی خود را به روسیه جبران کرده است؟

3 اسفند 1401

اسـتراتژی  REPowerEUبـرای اولیـن بـار در مـاه مـارس بـا هـدف اعـلام شـده کاهــش واردات گاز روســیه بــه میــزان دو ســوم در ســال  2022اعــلام شــد. پیشـنهادها در قالـب ایـن اسـتراتژی، نـه تنهــا نحــوه برنامــه ریــزی اتحادیــه اروپــا بـرای مذاکـره در مـورد بحـران گاز فـوری را نشـان مـی دهـد، بلکـه بـه وعـده هـای خــود مبنــی بــر کنــار گذاشــتن کامــل انـرژی روسـیه تـا سـال  2030نیـز اشـاره دارد. ایــن اســتراتژی بــر ســه موضــوع کلیــدی تمرکــز دارد. بهبــود بهــره وری انـرژی، گسـترش اسـتفاده از انـرژی هـای تجدیدپذیـر و اطمینـان از امنیـت عرضـه تامیـن کننـدگان غیـر روسـی نفـت و گاز