ذخایر استراتژیک آمریکا نا اطمینانی بزرگ بازار در سال 2023

25 بهمن 1401

در پــی بحــران روســیه و اوکرایــن و نگرانیهــای عمــده در مــورد قطــع عرضــه روســیه کــه موجــب افزایــش قیمــت نفــت شــد، آمریــکا و کشــورهای عضــو آژانــس بین المللــی انــرژی اقــدام بــه آزادســازی بخشــی از ذخایــر اســتراتژیک خـود نمودندکـه بخـش عمـده برداشـت از ذخایــر اســتراتژیک توســط آمریــکا انجــام شــد. دولــت آمریــکا در  31مــارس 2022 اعـلام کـرد کـه در یـک دوره شـش ماهـه  180میلیـون بشـکه از ذخایـر اسـتراتژیک خــود را برداشــت خواهــد کــرد. در حــال حاضــر دو ســوال مهــم در مــورد ذخایــر اســتراتژیک آمریــکا مطــرح اســت: اول اینکــه در چــه زمانــی آمریــکا شــروع بــه پرکــردن مجــدد ذخایــر اســتراتژیک خــود خواهــد کــرد؟ و دوم اینکــه چــه حجــم نفتــی بــرای ذخایــر اســتراتژیک خریــداری خواهــد شــد؟