چشم انداز نفت روسیه ،2023 انتظارات و واقعیتها

10 بهمن 1401

پیــش از آغــاز جنــگ روســیه و اوکرایــن، روسـیه حـدود  10درصـد از تولیـد جهانـی نفـت (بیـش از  10میلیـون بشـکه در روز) را بــه خــود اختصــاص داده بــود. ایــن کشــور همچنیــن یــک صادرکننــده عمــده بــه بازارهــای جهانــی بــه حســاب می آمــد و حــدود  5میلیــون بشــکه در روز نفــت خــام و نزدیــک بــه  3میلیــون بشــکه در روز فـرآورده هـای نفتـی صـادر مـی کـرد. مشـتریان اصلـی روسـیه شـامل بـلاروس و چیــن و همچنیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ( OECD)بودنــد. در ایــن گــزارش بــه دنبــال اثرگــذاری سیاســت تعییــن ســقف قیمتــی علیــه نفـت روسـیه و اعمـال تحریـم هـای غـرب بــر تولیــد نفــت روســیه در ســال 2023 هســتیم