بررسی چشم انداز تولید گاز در کشورآذربایجان و تأثیر آن بر منافع ج.ا.ایران