در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز، رسالت و مأموریت تبیین شده موسسه، معاونت پشتیبانی تمامی ظرفیت ها و كارآمدی در این حوزه را برای دستیابی سازمان به منابع پیش بینی شده، استقرار سیستم ها و زیرساختهای مورد نیاز موسسه به كار می گیرد. معاونت پشتیبانی، به عنوان واحد پشتیبانی و هدایت كننده، یكی از اركان اساسی است به طوری كه تنظیم خط مشی های مالی و اداری، تامین و تخصیص منابع مالی، سرمایه انسانی، تامین كالا و مواد و ارائه خدمات فنی و عمومی را در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای اهداف و ماموریت های موسسه عهده دار می باشد.
تدوین راهبرد برنامه های تشكیلاتی موسسه، تصمیم سازی جهت سیاستگذاری برنامه ریزی مالی و اداری، تهیه و تدوین خط مشی واحدهای مختلف در قالب اهداف موسسه و سیستم هزینه و درآمدها، هماهنگی جهت تامین بودجه، مستند سازی، ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه، برآورد و جذب سرمایه انسانی، تامین كالا و مواد، ارائه خدمات فنی و مهندسی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری مورد نیاز و شركت در كمیسیونها، جلسات در چارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه، از مهمترین ماموریت ها و مسئولیت های این معاونت می باشد.

 

+

پروژه‌ها

+

جوایز

+

بررسی ها