امروزه تحقّق توسعه در کشورها، مستلزم برنامه‌ریزی وسیعی است که بتواند تمامی منابع به خصوص منابع انسانی را به کارگرفته و با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آن ها حداکثر ارزش افزوده را در سطح ملّی ایجاد کند. رشد پویای صنعت عظیم نفت در میهن اسلامی ایران به خصوص در دوران 40 سال پس از انقلاب اسلامی؛ دانش ها، مهارت ها، تجربیات و نوآوری های بیشماری را در زمینه مدیریت و منابع انسانی به ارمغان آورده است كه مستند سازی،بازشناسی و استفاده صحیح و به موقع از آنها موجب حركت و تعالی صنعت نفت؛ در راستای سند چشم انداز صنعت و كشور خواهد شد. از طرف دیگر رقابت در عرصه جهانی با رقبای منطقه ای و بین المللی و نیز ارتقاء جایگاه صنعت نفت در كشور، نیازمند توجه جدی به مدیریت راهبردی صنعت و سرمایه های انسانی است. از همین رو، موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان اتاق فكر صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به مسایل پیش رو و چالش های آتی در حوزه های راهبردی مدیریت و منابع انسانی، در اواخر سال 1385 اقدام به تاسیس و راه اندازی «پژوهشكده مدیریت و منابع انسانی» نمود که در بازآرایی صورت گرفته در ساختار سازمانی موسسه در سال 1400  عنوان آن به مرکز «مطالعات و پژوهش های منابع انسانی و مدیریت» تغییر یافت.

هدایت و اجرای مطالعات و پروژه های پژوهشی مصوب مورد نیاز صنعت نفت در زمینه های سیاستگذاری و آینده پژوهی منابع انسانی، مدل های حکمرانی و بازطراحی فرایندها و ساختارهای صنعت، و طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی از مهمترین ماموریت ها و وظایف این مرکز است.

علاوه بر اجرای پروژه های پژوهشی، اقدامات علمی دیگری از جمله همکاری با اداره کل  های معاونت منابع انسانی در سطح ستاد وزارت نفت و شرکت های اصلی،  انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی، برگزاری سمینارها و میزگردهای تخصصی ، حمایت از پایان نامه های دانشجویی و ... از فعالیت های این مرکز می باشد.

مهمترین  اهداف اصلی و فرعی ترسیم شده برای این مرکز عبارتند از:

وظایف مرکز 

+

پروژه‌ها

+

جوایز

+

بررسی ها

وظایف واحد سیاستگذاری و آیندهپژوهی منابع انسانی

 

وظایف واحد سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی