معاونت پژوهشی، مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر امور پژوهشی موسسه و ارزیابی آنها منطبق بر ضوابط و مقررات موسسه و همچنین تدوین ترازنامه هیدروکربوری، چشم انداز انرژی و برنامه های راهبردی و عملیاتی موسسه را بر عهده دارد.
 

+

پروژه‌ها

+

جوایز

+

بررسی ها

وظایف و ماموریت های معاونت پژوهشی

 

 

دپارتمان داده کاوی و مدلسازی انرژی


یكی از نیازمندی‌های اساسی کشور در زمینه مدیریت بهینه انرژی، برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های جامع انرژی از طریق مدل‌سازی بر مبنای داده های انرژی می‌باشد، از اینرو ایجاد پایگاه آمار و اطلاعات یکپارچه انرژی كشور به منظور، بررسی عملكرد بخش‌های تولید، فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی با توجه به ویژگی‌های سرزمینی و بومی، عرضه و تقاضای انرژی و ارتباط آن با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ، و در نهایت صیانت از منابع انرژی و استفاده مناسب از ظرفیت‌های بهینه‌سازی انرژی، ضروری است. دپارتمان داده کاوی و مدلسازی انرژی معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با تحلیل نتایج حاصل از مدلسازی و  ارزیابی سیستم انرژی در سطح بین المللی، ملی و استانی، به برنامه‌ریزی بهینه و تصمیم‌گیری صحیح سیاست‌گذاران بخش انرژی در كشور کمک و یاری می‌رساند. 


وظایف دپارتمان داده‌کاوی و مدلسازی انرژی

 

 

مرکز آینده پژوهی  و آینده نگاری انرژی