پژوهشكده اقتصاد انرژی، دستیابی به موفقیتی ممتاز و پیشرو در عرصه ارائه خدمات علمی، پژوهشی و كاربردی در حوزه اقتصاد و ژئوپلیتیك انرژی و به خصوص نفت، گاز و پتروشیمی در سطوح ملی، منطقه‏ای و بین‏ المللی را مدنظر دارد. پژوهشكده اقتصاد انرژی با در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و كارآمد و بهره گیری از تجارب پژوهشگران، متخصصین، مدیران و مشاوران با سوابق درخشان علمی و عملی در صنعت نفت، دانشگاهها و مراكز تخصصی پژوهشی در سطوح بین المللی، چشم انداز پژوهشكده ای نوآور و هوشمند در حوزه اقتصاد انرژی در پایش و تحلیل تحولات  و روندهای بازار انرژی، راهبردها و سیاست های انرژی، بازیگران اصلی بازار انرژی، تحلیل موضوعات ژئوپلیتیك انرژی در قلمرو جهانی به منظور حداكثرسازی منافع ملی و تصمیم سازی راهبردی در كشور با همكاری شایسته در سطوح مختلف ملی و منطقه ای و بین المللی در سطح برترین های جهانی را برای خویش متصور است.
 

+

پروژه‌ها

+

جوایز

+

بررسی ها

گروه پژوهشی بازار انرژی و قیمت گذاری

•    بررسی و تحلیل بازارها از بعد تقاضا و عرضه
•    بررسی و تحلیل بازارها از بعد قیمت و ذخیره سازی
•    بررسی و تحلیل بازارها از بعد تجارت نفت و گاز (صادرات و واردات)
•    بررسی و تحلیل تحولات ذخیره سازی (عمدتا تجاری)
•    بررسی و تحلیل فعالیتهای شركتهای نفت و گاز در كشورهای رقیب و همكار ایران
•    تهیه تحلیل ها و گزارش های موردی مرتبط با تحولات بازارهای نفت، گاز و پتروشیمی در كوتاه مدت
•    شناسایی موضوعات تحقیقاتی بازار داخلی و بین المللی و تهیه پروپوزال و گزارش

گروه پژوهشی اقتصاد  منابع هیدروكربوری و صیانت از منابع

•    تحلیل شاخص های اقتصادی- انرژی
•    تحلیل چشم انداز های جهانی انرژی و روندهای بلند مدت
•    تحلیل مدل های انرژی و مدلسازی جهانی انرژی
•    تحلیل روند سرمایه گذاری در حوزه انرژی و كلان روندها
•    مدیریت جایگزین سازی انرژی و بهینه سازی 

گروه پژوهشی عرضه ، بهینه سازی مصرف انرژی ، اسناد بالادستی ، سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتیك

•    بررسی سیاست های موثر بر بخش انرژی كشورهای مهم تولید كننده، مصرف كننده نفت و گاز 
•    ساختار حكمرانی در بخش انرژی  و چارچوب های حقوقی قراردادی در بخش انرژی
•    موضوعات ژئوپلیتیك  و امنیت انرژی
•    تامین مالی در صنعت انرژی
•    تحلیل موضوعات دیپلماسی انرژی كشور و دیگر بازیگران مهم بازار نفت وگاز
•    تاثیر تصمیمات سازمان ها و ترتیبات بین المللی (ازجمله سازمان كشورهای صادركننده نفت و گاز، اپك ، و جی ای سی اف)، آژانس بین المللی انرژی و ... بر بازار انرژی
•    بررسی سیاست های موثر بر بخش انرژی كشورهای مهم تولید كننده ، مصرف كننده نفت و گاز