در محیط متغیر و دانش‌محور امروزی، كه توأم با تغییر الگوهای رفتاری سازمان‌ها می‌باشد، ضرورت سازگاری با تغییرات سریع محیطی ایجاب می‌كند كه سازمان‌ها به مفاهیمی همچون روند فناوری‌های‌ نوین و نوآوری استراتژیک بیش‌ازپیش توجه نمایند. در دهه‌های اخیر با حاکم شدن فرهنگ رقابت در فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، این مفاهیم به‌عنوان راه‌حلی موفق، بخش جدایی‌ناپذیری از بستر حرکت جامعه در سطح کلان و محیط‌های سازمانی در سطوح خردتر شده است.

با توجه به مأموریت‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در خصوص مطالعات كمی، كیفی و ارزشی در حوزه انرژی، با نهادینه کردن رویكرد پایش فناوری‌های نوین انرژی و مطالعات راهبردی روش‌های بهینه انتقال دانش و بومی‌سازی فناوری که منجر به ارائه راهكارهای كیفی و مناسب در زمینه كاهش خطاها، كاهش هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری و تولید صیانتی از میادین نفت و گاز، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های منابع انرژی نوین و ... می‌گردد، می‌توان در بهبود شاخص‌های امنیت انرژی و ارتقای جایگاه كشورمان در بازارهای انرژی، نقش‌آفرینی مناسبی ایفا نمود. مبرهن است كه موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، با آگاهی از روند تغییرات فناوری با رویكرد تحلیل جامع بخش انرژی و شناسایی تنگناها در بخش‌های عملیاتی در گستره صنعت انرژی می‌تواند تصمیم‌گیران را در اتخاذ راهبردهای نوآورانه یاری رساند.

از این‌رو با توجه به الزامات شرایط رقابتی و بطور فزاینده در حال تحول حوزه انرژی و همچنین جهت مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی كه برخی از صاحب‌نظران آن را به طوفان تغییرات محیطی تعبیر می‌نمایند، پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری با رویکرد پایش هوشمندانه (رصد) و توسعه نوآورانه فناوری‌های كلیدی مبتنی بر اسناد بالادستی و نقشه‌راه توسعه فناوری ایجاد گردید تا هم تركیب بهینه منابع را مطالعه و هم عملكرد و پاسخ‌های استراتژیك (در حوزه فناوری) را مورد تدقیق قرار دهد. ازآنجاکه فناوری برای صنعت نفت، منبعی راهبردی است، نیازمند نگاه و رویكردی راهبردی نیز می‌باشد. رویكردی كه بتواند پاسخگوی مناسب و قانع‌کننده‌ای به پرسش‌های تاریخی صنعت در این زمینه باشد، از قبیل:

+

پروژه‌ها

+

جوایز

+

بررسی ها

چشمانداز پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری

پژوهشكده مطالعات راهبردی فناوری در افق 1420، پژوهشكدهای است پیشرو در ترویج نگاه نو و آیندهنگر به نحوه مصرف منابع انرژی و فناوریهای راهبردی آن بهویژه در صنعت نفت و گاز، دارای شبكهای از پژوهشگران داخلی و خارجی بهمنظور تحلیل و مدیریت دادههای انرژی، شناسایی و انتخاب فناوریهای مناسب و انتقال دانش با سازمانی چابك، متعالی و برخوردار از منابع انسانی شایسته در راستای ارائه خدمات مشاوره و ممیزی به دستگاهها، سازمانها و صنایع فعال در صنعت نفت با حفظ منافع ملی و توسعه پایدار.

مأموریت پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری

وظایف تخصصی پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری

 

گروه پژوهشی راهبردها و آینده پژوهی فناوری

گروه پژوهشی  مدیریت نوآوری، تحقیق و توسعه فناوری

 گروه پژوهشی مدیریت فناوری، محیط زیست و توسعه پایدار